Aan de slag!

Deze site verschaft deelnemers van het project Raalte Wil Zon onafhankelijke informatie verstrekt door Stichting Duurzaam Salland. - ga naar de website

Organisatie

Wie hebben Raalte Wil Zon opgezet?

In de zomer van 2011 is door een 3-tal personen het initiatief genomen om subsidie voor zonnepanelen van de Provincie Overijssel aan te vragen. De subsidieaanvraag is ingediend op naam van drie penvoerders. Na het toekennen van de subsidie door Provincie Overijssel is er besloten een projectgroep te vormen. Deze projectgroep bestond uit de initiatiefnemers, de penvoerders en enkele deelnemers. Stichting Duurzaam Salland was als adviserende partij ook betrokken bij de projectgroep.

De projectgroep heeft niet tot een eenduidige koers kunnen komen voor de invulling van het vervolgtraject.
Stichting Duurzaam Salland heeft er vertrouwen in dat de penvoerders ook ieder afzonderlijk tot een goede afwikkeling van het project moeten kunnen komen.

Wat is een penvoerder?

Om de subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel in te dienen, zijn er voorwaarden gesteld. De penvoerder heeft de verantwoordelijkheid voor het correct nakomen van de eisen gesteld door de Provincie. De penvoerder ontvangt ook de toegekende subsidie, om deze vervolgens te verdelen onder alle deelnemers binnen zijn of haar groep. Stichting Duurzaam Salland kon geen penvoerder zijn, omdat dit haar zou beperken in de uitvoering van haar beleid.

Waarom zijn er 3 penvoerders?

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per aanvraag mocht € 199.000,- zijn. Door de overweldigende hoeveelheid aanmeldingen is de aanvraag opgesplitst in meerdere aanvragen, zodat het maximaal uit te keren subsidiebedrag geen belemmering zou zijn. Een andere voorwaarde van de Provincie Overijssel is dat alle deelnemers per aanvraag binnen een straal van 6 km gevestigd moeten zijn. Door de spreiding van de aanvraag over 3 penvoerders konden bijna alle geïnteresseerden met een ondertekende intentieverklaring subsidie toegekend krijgen.

Wie zijn er penvoerder?

De penvoerders zijn:

- Raalte Wil Zon 1: penvoerder Assink Weustink (Herman Tibben)

    • - Raalte Wil Zon 2: penvoerder Siny Oude Nijhuis
    • - Raalte Wil Zon 3: penvoerder StijlXpres (Sander Booijink)

Hoe gaat het nu verder (Raalte Wil Zon 1 en 3)?

Voor Raalte Wil Zon 1 en 3 is een speciale website opgericht waarop de penvoerders hun werkwijze toelichten (www.raaltewilzon.nl)

Penvoerders Herman Tibben en Sander Booijink gaan hiervoor de kar trekken. Zij zullen tijdens de informatiebijeenkomst van 22 februari 2012 hun projectplan presenteren.

Hoe gaat het nu verder (Raalte Wil Zon 2)?

Voor Raalte Wil Zon 2 geldt dat er geen keuze is gemaakt voor één hardware-leverancier. Net als Stichting Duurzaam Salland heeft penvoerder Siny Oude Nijhuis de keuzevrijheid van de deelnemers hoog in het vaandel staan. Zij wil de door de projectgroep verzamelde kennis delen via deze website (http://raaltewilzon.duurzaamsalland.nl), zodat u goed in staat bent uw eigen offertes op te vragen en te vergelijken.

Naast het bijwonen van de bijeenkomst op 22 februari in de Leeren Lampe adviseert zij deelnemers op 1 maart om 19.30 de inloopbijeenkomst van Zonopkomst bij te wonen in het Culturhus te Raalte. Deze bijeenkomst wordt ook warm aanbevolen door Stichting Duurzaam Salland.

Zonopkomst is een landelijk opererende, onafhankelijke inkooporganisatie met een specialistische helpdesk. Zonopkomst organiseert o.a. inkoopcollectieven in Delden, Deventer, Kampen, Nijverdal, Wilp, Epse en Limburg. Zij werken bij voorkeur met lokale installateurs en helpen u eventueel bij het aanvragen van een duurzaamheidslening of het bepalen van andere kostenbesparingen op energiegebied.

Waar halen jullie de kennis vandaan?

Binnen de projectgroep zijn er veel zaken uitgezocht. Tevens is er gesproken met 'Zonnekracht' (Duurzaam Heeten) en 'HerWinZon' (Heino-Herxen-Windesheim), twee initiatieven in buurtdorpen die net als Raalte Wil Zon midden in een vergelijkbaar subsidietraject zitten. Zij lopen in hun werkzaamheden voor op het project 'Raalte Wil Zon' en waren van meet af aan bereid om informatie te delen. Daar is veel van geleerd. Tevens is gebruik gemaakt van de kennis van penvoerder Herman Tibben en stichting Duurzaam Salland (voorzitter Rob Korten is betrokken bij de realisatie van grote solar parken van enkele MegaWatten in Zuid-Europa).

Waarom doen we het niet zoals in Heeten (Zonnekracht) of Heino-Herxen-Windesheim (HerWinZon)?

Zowel 'Zonnekracht' als 'HerWinZon' volgen een mooi traject dat veel lijkt op hetgeen wij voor ogen hebben. Er zijn echter ook belangrijke verschillen. In het traject van 'HerWinZon' wordt de lokale installateur minimaal betrokken. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk te werken met lokale partijen.

Bij Zonnekracht worden lokale installateurs juist weer wel betrokken, maar zijn de regels van hun subsidieregeling heel anders. 'Zonnekracht' volgt een mooi traject, maar laat deelnemers niet vrij in hun eigen keuze van zonnepanelen. Deelnemers krijgen alleen subsidie als zij aansluiten bij het door hen gekozen traject.

Alle penvoerders van Raalte Wil Zon bieden u de ruimte om uw eigen offertes op te vragen bij leveranciers en installateurs. Raalte Wil Zon 1 en 2 streven ernaar u een zo compleet mogelijk pakket aan te bieden, samengesteld door Raalter installateurs, waarvan zij denken dat het voldoet aan daaraan gestelde eisen en wensen.

Raalte Wil Zon 2 geeft u de vrijheid om u aan te sluiten bij het Raalter Installateurs Collectief, Zonopkomst of bij uw eigen installateur. De penvoerder verschaft u via deze website alle informatie die u nodig heeft voor een goede keuze.

Welke kosten heeft de organisatie gemaakt en gaat die maken?

De penvoerders hebben voor de gemaakte en de te maken kosten een begroting gemaakt. Deze begroting zal gepresenteerd worden tijdens de informatiebijeenkomst van 22 februari. De totale kosten voor de organisatie hebben we begroot op € 25.000,-. De penvoerders willen dat deze kosten zo laag mogelijk blijven, zij zijn immers zelf ook deelnemers, maar sommige kosten zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Deze kosten zullen worden inhouden op de subsidie. De verwachting is dat u als deelnemer ongeveer € 0,70 per Wp overhoudt.Ondersteund door

Raalte Wil Zon is gesteund door de provincie Overijssel

Stichting Duurzaam Salland